Đô thị thông minh

Triển khai giai đoạn 2 của Đô thị thông minh tại TP HCM

UBND TP HCM yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông trong năm 2020, triển khai giai đoạn 2 của Đề án Đô thị thông minh, trong đó hình thành bộ máy Trung tâm điều hành chỉ huy tích hợp TP; nâng cấp 2 mô hình thí điểm tại quận 1 và quận 12, đồng thời phê duyệt Đề án Đô thị thông minh tại 22 quận, huyện...

Năm 2020 Bình Dương triển khai nền tảng thông minh để đột phá sang thời kỳ mới 4.0

Theo Kế hoạch thực hiện Đề án Thành phố thông minh (TPTM) Bình Dương trong năm 2020, TP sẽ hướng đến chủ đề triển khai nền tảng thông minh để đột phá sang thời kỳ mới 4.0; hoàn thiện hơn nữa mô hình hợp tác Ba Nhà; tham gia tích cực, phát huy tối đa cơ hội hợp tác với các mạng lưới, tổ chức quốc tế...