BSR tiếp tục đạt Top 10 Doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam

Vừa qua, Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm doanh nghiệp đã trao Bằng chứng nhận cho Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đạt Top 10 Doanh nghiệp tín nhiệm nhất Việt Nam cùng hệ thống ngành kinh tế năm 2017.

Cùng ngày, Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm doanh nghiệp cũng đã cấp Chứng thư thẩm định tín nhiệm số 457/CTTĐTNDN.2017/CRC cho BSR.

Mục đích của thẩm định tín nhiệm doanh nghiệp là phục vụ yêu cầu quản lý, các hoạt động giao dịch, sản xuất kinh doanh, đấu thầu, chứng minh năng lực doanh nghiệp và các hoạt động khác phù hợp với pháp luật Nhà nước, quy định của Trung tâm Khoa học Thẩm định Tín nhiệm doanh nghiệp và thông lệ quốc tế.

Năm 2017, BSR đã đạt chứng nhận Nhà cung cấp chất lượng vàng, Top 10 Doanh nghiệp đảm bảo chất lượng QAS (2017), Top 7 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 16 Doanh nghiệp lợi nhuận lớn nhất Việt Nam và Top 10 Nhà máy xanh thân thiện.


  • Hải Long