Ký kết Hợp đồng ủy quyền quản lý phần vốn của EVN với Người đại diện tại các công ty TNHH, công ty cổ phần

Mới đây, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành đã ký kết Hợp đồng ủy quyền đại diện quản lý phần vốn của EVN tại các công ty TNHH, công ty cổ phần có vốn góp của EVN với Người đại diện tại các doanh nghiệp.

Việc ký kết nhằm tăng cường công tác quản lý của EVN với Người đại diện, cũng như nâng cao trách nhiệm của Người đại diện tại các công ty có vốn góp của EVN.

Hợp đồng ủy quyền đại diện quản lý phần vốn của EVN tại các công ty TNHH, công ty cổ phần quy định rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của Hội đồng thành viên EVN và Người đại diện được ủy quyền quản lý phần vốn của EVN tại doanh nghiệp; chức trách, nhiệm vụ cụ thể của Người đại diện trong công tác quản lý, phát triển vốn của EVN tại doanh nghiệp.

Hợp đồng ủy quyền đại diện quản lý phần vốn của EVN đặc biệt chú trọng đến trách nhiệm hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 5 năm 2016 - 2020 (mà trọng tâm là các năm 2018-2020) do EVN giao cho các đơn vị; quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại, hoàn trả nếu Người đại diện có hành vi vi phạm các quy định gây thiệt hại cho EVN…


  • PV