Vinh danh nhiều doanh nghiệp dầu khí nộp thuế TNDN cao

Mới đây, tại Hà Nội, Tổng cục Thuế đã tổ chức Lễ công bố 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) lớn nhất Việt Nam năm 2017. Theo bảng xếp hạng này của Tổng cục Thuế thì nhiều doanh nghiệp dầu khí tiếp tục được ghi nhận nằm trong nhóm những doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất của nền kinh tế.

Đó là Tổng công ty Khí Việt Nam (PVGAS) đứng thứ 3; Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đứng thứ 18; Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (VSP) đứng thứ 27; Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) đứng thứ 33…

Theo ghi nhận tại Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2017 của các doanh nghiệp thì năm 2017, số thuế TNDN của PVGAS là 2.496 tỷ đồng; thuế TNDN của Công ty Mẹ - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam là 1.347 tỷ đồng; thuế TNDN của BSR là 432 tỷ đồng…

Trong khi đó, theo ghi nhận tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), lợi nhuận trước thuế năm 2017 của Tập đoàn là 48.220 tỷ đồng, tăng 21.757 tỷ đồng (tương đương 82,2%) so với năm 2016 (lợi nhuận trước thuế năm 2016 của Tập đoàn Dầu khí là 26.463 tỷ đồng).

Tổng tài sản của Tập đoàn Dầu khí cũng được ghi nhận tăng 14.093 tỷ (từ 770.511 tỷ năm 2016 lên 784.604 tỷ đồng năm 2017), trong đó, tài sản ngắn hạn là 302.971 tỷ đồng và tài sản dài hạn là 481.633 tỷ đồng.

Trong khi đó, nợ phải trả tính đến ngày 31/12/2017 của PVN là 342.621 tỷ đồng, tăng 4.568 tỷ đồng so với năm 2016, trong đó nợ ngắn hạn là 191.740 tỷ đồng và nợ dài hạn là 150.881 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2017 là 441.983 tỷ đồng, tăng 9.525 tỷ đồng (vốn chủ sở hữu ghi nhận tại thời điểm lập Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 là 432.458 tỷ đồng). Như vậy, tổng cộng nguồn vốn của Tập đoàn Dầu khí ghi nhận tại thời điểm 31/12/2017 là 784.604 tỷ đồng.

Đáng chú ý, theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 thì số thuế TNDN của Tập đoàn Dầu khí thực hiện năm 2017 là 11.609 tỷ đồng, tăng 1.295 tỷ đồng so với năm 2016 (số thuế TNDN Tập đoàn Dầu khí thực hiện năm 2016 là 10.314 tỷ đồng). Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ của Tập đoàn Dầu khí cũng được ghi nhận tăng mạnh, từ 235.859 tỷ đồng năm 2016 lên 271.404 tỷ đồng năm 2017 với một số lĩnh vực có đóng góp lớn như: Tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí đóng góp 38.073 tỷ đồng; Lọc hóa dầu đóng góp 91.464 tỷ đồng; Công nghiệp khí đóng góp 57.289 tỷ đồng; Thương mại và phân phối đóng góp 91.747 tỷ đồng.


  • Hải Long