Hết tháng 11, PVN nộp ngân sách Nhà nước vượt 46,5% kế hoạch năm 2018

Thứ sáu, 7/12/2018 | 10:49 GMT+7
Tính đến hết tháng 11/2018, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) nộp ngân sách Nhà nước toàn 108,122 ngàn tỷ đồng, vượt 46,5% kế hoạch cả năm.

Tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng 11 đạt 1,99 triệu tấn, vượt 11,3% so với kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 22,1 triệu tấn, vượt 5,4% so với kế hoạch 11 tháng và bằng 96,8% kế hoạch năm, trong đó: Sản lượng khai thác dầu tháng 11 đạt 1,13 triệu tấn, vượt 6,6% so với kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 12,84 triệu tấn, vượt 5,6% so với kế hoạch 11 tháng và bằng 97% kế hoạch năm. Sản lượng khai thác khí tháng 11 đạt 0,87 tỷ m3, vượt 18,1% so với kế hoạch tháng, tính chung 11 tháng đạt 9,26 tỷ m3, vượt 5,2% kế hoạch 11 tháng và bằng 96,4% kế hoạch năm.

Các hoạt động sản xuất điện, xăng dầu và đạm đều đạt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đặc biệt là sản xuất đạm tháng 11 đạt 97 ngàn tấn, tính chung 11 tháng đạt 1,477 triệu tấn, vượt 5,2% kế hoạch 11 tháng và 96,4% kế hoạch năm.

Về các chỉ tiêu tài chính, tổng doanh thu toàn Tập đoàn 11 tháng đạt 542,344 ngàn tỷ đồng, vượt 16,8% so với kế hoạch 11 tháng và vượt 2,2% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 11 tháng đạt 108,122 nghìn tỷ đồng, vượt 46,5% kế hoạch cả năm.

Tính đến hết tháng 11/2018, về cơ bản các đơn vị trong Tập đoàn đều giữ được nhịp độ sản xuất kinh doanh và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, trong đó có 3 đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm các chỉ tiêu tài chính hợp nhất về tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế, nộp ngân sách nhà nước. Cụ thể:

BSR đạt tổng doanh thu 11 tháng đạt 103,9 ngàn tỷ đồng, vượt 33% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 5,48 ngàn tỷ đồng, vượt 40% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 4,9 ngàn tỷ đồng, vượt 50% kế hoạch năm; nộp NSNN đạt 10,97 ngàn tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch năm.

PV GAS đạt tổng doanh thu 11 tháng là 66,316 ngàn tỷ đồng, vượt 12% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 12,592 ngàn tỷ đồng, vượt 57% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 10,119 ngàn tỷ đồng, vượt 57% kế hoạch năm; nộp NSNN đạt 4,776 ngàn tỷ đồng, vượt 63% kế hoạch năm.

PVTrans đạt tổng doanh thu 11 tháng là 7,051 ngàn tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 700 tỷ đồng, vượt 59% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 565 tỷ đồng, vượt 58% kế hoạch năm; nộp NSNN đạt 334 tỷ đồng, vượt 54% kế hoạch năm).

Ngoài ra, có 2 đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch cả năm chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế hợp nhất là PVI (lợi nhuận trước thuế đạt 774,8 tỷ đồng, vượt 32% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt 611,8 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm) và PVCFC (lợi nhuận trước thuế đạt 919,3 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế đạt 884,6 tỷ đồng, vượt 36% kế hoạch năm).

Cẩm Hạnh