Khoa học công nghệ

Đề xuất Danh mục các công nghệ chủ chốt của cuộc CMCN 4.0

Hàng loạt công nghệ năng lượng được Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất đưa vào Danh mục các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) như: năng lượng Hydrogen, quang điện công nghệ lưu trữ năng lượng tiên tiến, công nghệ tuabin gió hiệu suất cao, công nghệ năng lượng đại...

Khả năng sản xuất hydro từ nguồn năng lượng tái tạo

Tại Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam năm 2020 vừa diễn ra tại Hà Nội, ông Lê Đình Chiến, Ban Công nghiệp khí và Lọc hóa dầu, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đã trình bày bài tham luận với chủ đề “Hydro trong xu hướng chuyển dịch năng lượng và khả năng sản xuất hydro từ nguồn năng lượng tái...