Văn hóa, du lịch

Phát triển du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La: Lợi thế, hạn chế và giải pháp

Du lịch là một trong những ưu thế mới trong phát triển kinh tế khu vực lòng hồ thủy điện Sơn La. Tuy nhiên, những tiềm năng du lịch vùng lòng hồ thủy điện Sơn La vẫn chưa thực sự được đánh thức, chưa góp phần tích cực vào xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn văn hóa và bảo vệ môi...