Hội nghị người đại diện của PV GAS tại các doanh nghiệp khác năm 2019

Thứ sáu, 28/6/2019 | 10:00 GMT+7
Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa tổ chức Hội nghị người đại diện của Tổng công ty tại các doanh nghiệp khác với mục đích đánh giá, kiểm điểm việc thực hiện các vấn đề thực tế trong hoạt động năm qua, thảo luận về cách thức Tổng công ty quản lý, điều hành các đơn vị thành viên thông qua người đại diện trong thời gian tới.

Đến thời điểm hiện tại PV GAS đã đầu tư 3.848 tỷ đồng vào 8 công ty con và liên kết, chiếm 20,1% vốn điều lệ của Tổng công ty. Trong thời gian tới khi thực hiện theo phương án tái cơ cấu Tổng công ty đã được Tập đoàn phê duyệt thì giá trị đầu tư sẽ tăng hơn nữa. Trong 8 công ty thì có 3 công ty có hoạt động sản xuất kinh doanh tốt, mang lại tỷ suất lợi nhuận cao, 2 công ty hoạt động ở mức có lãi, 1 công ty còn thua lỗ, 2 công ty chưa có hoạt động sản xuất kinh doanh. Cổ tức/lợi nhuận được chia trong năm 2018 là 190,8 tỷ đồng, tương ứng tăng 25% so với năm 2017; 6 tháng đầu năm 2019 cổ tức thu được là 42,8 tỷ đồng.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Tổng công ty và các đơn vị thành viên đang tích cực phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019. Bên cạnh những thuận lợi và kết quả đã đạt được, hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Tổng công ty cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, thử thách lớn. Tổng công ty rất cần sự quyết tâm, năng động của người đại diện trong quản lý, điều hành đơn vị; sự đoàn kết, hợp tác giữa những người đại diện trong cùng một đơn vị và giữa các đơn vị trong Tổng công ty; việc nghiêm túc chấp hành những chỉ đạo của Tổng công ty vì lợi ích chung xét trong tổng thể toàn Tổng công ty.

Để người đại diện có cơ sở và động lực cùng Tổng công ty vượt qua khó khăn, tích cực phát huy vai trò của người đại diện, đồng thuận chia sẻ lợi ích chung xét trong toàn Tổng công ty, Tổng giám đốc PV GAS Dương Mạnh Sơn đã định hướng Hội nghị tập trung thảo luận và đưa ra hướng giải quyết các vấn đề đẩy mạnh thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo các quy định hiện hành của Tổng công ty trong quản lý, điều hành đơn vị; sự phối hợp và mối quan hệ giữa những người đại diện trong cùng một đơn vị, giữa người đại diện và Tổng công ty; các vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện, nguyên nhân và giải pháp.

Tại Hội nghị, các đại diện của Tổng công ty đã góp ý kiến để nâng cao hiệu quả công tác quản trị của Tổng công ty: Tiêu chí đánh giá để bổ nhiệm/bổ nhiệm lại/luân chuyển/điều động cán bộ của Tổng công ty để phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh của đơn vị; sự phù hợp với thực tế của quy chế đánh giá người đại diện và các tiêu chí đánh giá hiện nay; việc triển khai quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán liên quan đến công tác bổ nhiệm/chỉ định người công bố thông tin, người phụ trách quản trị công ty, thư ký công ty… tại đơn vị thực tế hiện nay và hướng đề xuất để vừa đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và sử dụng hiệu quả nhân lực và tiết giảm chi phí; vác khó khăn, vướng mắc và đề xuất trong việc xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là đối với các đơn vị mà Tổng công ty không nắm giữ phần vốn chi phối...

Hội nghị đã ghi nhận nhiều đề xuất giải pháp nâng cao hơn nữa trách nhiệm, hiệu quả làm việc của người đại diện đi đôi với quyền lợi tương xứng, sự tự chủ của người đại diện trong quản lý, điều hành đơn vị. Từ Hội nghị, xuất phát từ thực trạng về tình hình quản lý người đại diện của TCT tại doanh nghiệp khác, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Sinh Khang đã thay mặt PV GAS yêu cầu:

Người đại diện cần chủ động hơn nữa xây dựng các giải pháp tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp; thường xuyên báo cáo TCT tình hình hoạt động, tình hình tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, đề xuất phương án… để TCT kịp thời chỉ đạo, định hướng doanh nghiệp đi đúng mục tiêu, chiến lược đã đề ra.

Người đại diện phải báo cáo, kiến nghị với TCT các vướng mắc khi thực hiện vai trò Người đại diện của TCT để TCT kịp thời tháo gỡ, đảm bảo hài hòa quyền lợi, nghĩa vụ của người đại diện và Tổng công ty.

Người đại diện có trách nhiệm để đơn vị tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, các Quy chế, quy định của Tổng công ty/Đơn vị về việc trích lập và thực hiện chi trả tiền lương, thù lao, tiền thưởng và chế độ chính sách khác đối với người đại diện.

Thời gian tới, PV GAS và người đại diện tại các đơn vị tiếp tục đẩy nhanh công tác thoái vốn/tăng vốn để hoàn thành nhiệm vụ tái cấu trúc được giao; thực hiện công tác tái cấu trúc sắp xếp lại đơn vị theo hướng tinh gọn, đảm bảo hiệu quả. Người đại diện có phương án tái cấu trúc cụ thể báo cáo, đề xuất TCT xem xét, chấp thuận.

PV