Từ 1/10, EVNGENCO 3 chính thức hoạt động với mô hình công ty cổ phần

Thứ ba, 18/9/2018 | 09:46 GMT+7
Thông tin được đưa ra tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng công ty Phát điện 3 - Công ty Cổ phần (EVNGENCO 3) mới diễn ra tại TPHCM.

Ngay sau Đại hội, EVNGENCO 3 sẽ tiến hành đăng ký kinh doanh và chuyển đổi mô hình hoạt động thành công ty cổ phần theo quy định của Nhà nước.

Có tổng số 122 cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông được ủy quyền trên tổng số 331 nhà đầu tư đã mua cổ phần của EVNGENCO 3, đại diện cho hơn 1,065 triệu cổ phần, bằng 99,65% số cổ phần có quyền biểu quyết đã tham dự Đại hội.

Đại hội đã lần lượt công bố Quyết định cổ phần hóa số 2100/QĐ-TTg; các quyết định điều chỉnh phương án cổ phần hóa của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo tóm tắt quá trình triển khai cổ phần hóa của EVNGENCO 3.

Các cổ đông cũng biểu quyết thông qua nội dung dự thảo về Điều lệ tổ chức và hoạt động; kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2018 và phương án tái cơ cấu EVNGENCO 3; kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT) và  Ban Kiểm soát (BKS) năm 2018; tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; dự thảo Quy chế Quản lý nội bộ và quản trị của EVNGENCO 3 - Công ty Cổ phần.

Cũng tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết thông qua danh sách đề cử, ứng cử và tiến hành bầu nhân sự thành viên HĐQT độc lập, nhân sự kiểm soát viên nhiệm kỳ I (2018 - 2023) tại EVNGENCO 3.

Sau khi công bố kết quả bầu cử, HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ I đã tiến hành phiên họp lần thứ nhất, bầu ông Nguyễn Văn Lê giữ chức Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm ông Đinh Quốc Lâm là Tổng Giám đốc EVNGENCO 3 và bầu ông Phạm Hùng Minh là Trưởng ban kiểm soát.

Theo ông Dương Quang Thành, Chủ tịch HĐTV EVN, Trưởng Ban chỉ đạo Cổ phần hóa EVNGENCO 3, đây là bước ngoặt lớn để Tổng công ty có điều kiện tranh thủ các vận hội và thời cơ phát triển nhanh hơn trong tương lai. Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu Ban lãnh đạo EVNGENCO 3 cần nhận thức rõ được sứ mệnh và trách nhiệm của mình, kế thừa truyền thống, phát huy sức mạnh tri thức để xây dựng và phát triển Tổng công ty trong giai đoạn mới.

EVNGENCO 3 cần quan tâm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đảm bảo lợi ích người lao động và không ngừng tăng cường năng lực quản trị, giúp Tổng công ty vượt qua các khó khăn thách thức, nắm vững cơ hội để đạt được những kết quả sản xuất kinh doanh tốt nhất, đồng thời đem lại cổ tức hợp lý, hiệu quả lâu dài, bền vững cho các cổ đông.

Ông Nguyễn Văn Lê, Chủ tịch HĐQT EVNGENCO 3 cam kết Tổng công ty sẽ giữ vững tổ chức; triển khai hoạt động sản xuất điện, đầu tư xây dựng mang lại hiệu quả; tiếp tục giữ ổn định việc làm, đời sống cho người lao động của Tổng công ty với phương châm “chắc nền móng, vững tương lai”; mang lại lợi ích hài hòa, bền vững cho doanh nghiệp và các cổ đông.

Đình Tú