Tiếp tục có chính sách điều chỉnh phù hợp để ổn định giá xăng dầu trong nước

Căn cứ vào diễn biến thực tế của giá xăng dầu trên thế giới và tại Việt Nam ở từng thời điểm, từ nay đến cuối năm, Bộ Tài chính sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền có những động thái hoặc chính sách điều chỉnh cho phù hợp nhằm mục tiêu ổn định giá xăng dầu trong nước, hỗ trợ cho phát triển kinh tế - xã hội...