Quy hoạch, xây dựng

Hơn 300.000 tỷ đồng đầu tư hệ thống cảng biển đến năm 2030

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến 2050. Theo đó, đến năm 2030, tổng nhu cầu vốn đầu tư hệ thống cảng biển là khoảng 313.000 tỷ đồng (chỉ bao gồm các bến cảng kinh doanh dịch vụ xếp dỡ hàng hóa).