Đô thị xanh

Tạo lập diện mạo đô thị Thủ đô đổi mới, văn minh

Không gian kiến trúc cảnh quan đô thị ngày càng văn minh, hiện đại; diện mạo đô thị ngày càng đổi mới, sáng - xanh - sạch - đẹp. Những thay đổi rất tích cực này là kết quả của Chương trình số 06-CTr/TU ngày 29/6/2020 của Thành ủy Hà Nội về "Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng...

Xây dựng Đà Nẵng trở thành đô thị trung tâm, mang tầm vóc châu lục

Dự kiến Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ được Bộ Xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 9/2020. Mục tiêu của đồ án là quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 sẽ trở thành đô thị trung tâm vùng,...