Kết nối

Tạo lập các làng nghề xanh bằng sản xuất sạch

Để phát triển sản xuất kinh doanh tại các làng nghề truyền thống bền vững, áp dụng sản xuất sạch hơn là một trong những giải pháp quan trọng được TP Hà Nội tích cực triển khai nhằm giảm ô nhiễm môi trường, tăng hiệu quả kinh tế xã hội.