Nước sạch

Để ngành tài nguyên nước bền vững, hiệu quả

Để lĩnh vực tài nguyên nước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của quốc gia, cần nhìn nhận đúng những vấn đề còn tồn tại và lên kế hoạch triển khai mới, kịp thời trong thời gian tới.