Bất động sản

Tháng 9/2022, UBTV Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Tại phiên họp tháng 9/2022, Ủy ban Thường vụ (UBTV) Quốc hội sẽ cho ý kiến về các dự án: Luật Giá (sửa đổi), Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Đấu thầu (sửa đổi), Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Riêng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) tiếp tục được cho ý kiến tại phiên họp tháng...

Bản tin bất động sản số 29/2022

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đề xuất nhiều quy định nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế trong giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.

Bản tin bất động sản số 28/2022

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành Quyết định số 857/QĐ-TTg kiện toàn Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi).