Nông nghiệp sạch

Các tỉnh hướng đến phát triển nông nghiệp hữu cơ

Theo đề án phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2020 – 2030 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nhiều tỉnh, địa phương trên cả nước đã triển khai và bước đầu thu được hiệu quả khả quan về phát triển nông nghiệp sạch.