Sản phẩm, công nghệ

Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Thực hiện chủ đề năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020”, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã xây dựng môi trường học tập, tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng thực thi công việc, tiếp tục đẩy mạnh áp dụng ứng dụng khoa...