Sản phẩm, công nghệ

Tạo lập hạ tầng số quốc gia hiện đại, an toàn

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định số 1232/QĐ-BTTTT ngày 27/6/2022 phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược quốc gia về Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030.