Sản phẩm, công nghệ

Chuyển đổi số trong quản lý vận hành hệ thống lưới điện

Những năm qua, Công ty Điện lực Tuyên Quang thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc luôn chú trọng đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin, khoa học công nghệ tiên tiến trong công tác phát triển lưới điện thông minh, góp phần nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và tăng năng suất lao động.