PV GAS chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 30%

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Tổng công ty Khí Việt Nam – CTCP (PV GAS) thông qua phương án phân phối lợi nhuận với việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 với tỷ lệ 30%/vốn điều lệ (3.000 đồng/cổ phiếu); kế hoạch chia cổ tức tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ 25%/vốn điều lệ (2.500...