Khoa học công nghệ

Chuyển đổi số tại EVNNPC là một dự án mang tính chiến lược

Thực hiện chủ đề năm 2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam”, mới đây, Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) Đỗ Nguyệt Ánh chủ trì cuộc họp bàn về việc triển khai chiến lược chuyển đổi số của EVNNPC.

Ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

Thực hiện chủ đề năm 2020 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) “Tập trung hoàn thành toàn diện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020”, Công ty Nhiệt điện Phú Mỹ đã xây dựng môi trường học tập, tự nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và các kỹ năng thực thi công việc, tiếp tục đẩy mạnh áp dụng ứng dụng khoa...