Khoa học công nghệ

Tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia

Các Bộ, ngành, địa phương tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành, xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tạo hành lang pháp lý thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia, chú trọng bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng.

Việt Nam và Lào thiết lập quan hệ đối tác số

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng và Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào Boviengkham Vongdara đã vừa ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về đối tác số.