Kinh tế xanh

Xây dựng kế hoạch hành động thực hiện kinh tế tuần hoàn

Ngày 14/3, Viện Chiến lược chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) phối hợp với Quỹ Hanns Seidel Foundation (HSF) Việt Nam tổ chức Hội thảo tham vấn đề cương kế hoạch hành động quốc gia và lĩnh vực trọng tâm trong thực hiện kinh tế tuần hoàn.

Hội thảo khoa học quốc gia Tăng trưởng xanh và phát triển bền vững

Tăng trưởng xanh là sự tăng trưởng dựa trên quá trình thay đổi mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế nhằm tận dụng lợi thế so sánh, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế thông qua việc nghiên cứu và áp dụng công nghệ tiên tiến, phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại để sử...

Triển khai xây dựng kinh tế tuần hoàn bền vững cho rác thải nhựa

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng phối hợp với Tổ chức iDE tổ chức báo cáo kết quả thực hiện trong năm 2022 và thống nhất kế hoạch năm 2023 đối với dự án “Xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn bền vững cho rác thải nhựa tại Việt Nam”.