Công nghệ Giao thông

Phát triển giao thông đường bộ xanh hướng đến mục tiêu Net Zero

Để phát triển giao thông đường bộ xanh hướng đến mục tiêu Net Zero, cần khuyến khích phương tiện sử dụng năng lượng xanh, phát triển hệ thống giao thông công cộng như tàu điện, xe buýt điện; phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng như trạm sạc; có chính sách ưu đãi với cả doanh nghiệp và người tiêu dùng...