Môi trường

Bản tin môi trường số 11/2023

Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kế hoạch hành động giảm phát thải khí mêtan đến năm 2030, với 6 nhiệm vụ cụ thể và 16 nhiệm vụ ưu tiên.

Công bố các báo cáo về thích ứng môi trường và biến đổi khí hậu

Mới đây, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) công bố các báo cáo “Tác động biến đổi khí hậu quốc gia và thích ứng - Báo cáo cuối cùng”, “Tình trạng cấp bách của đồng bằng sông Mekong - Chiến lược thích ứng môi trường và xã hội tới năm...

Bản tin môi trường số 10/2023

Mới đây, Cục Kiểm soát ô nhiễm, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp cùng Tổ chức hợp tác quốc tế về bảo tồn thiên nhiên (WWF) Việt Nam tổ chức hội thảo tham vấn Báo cáo hiện trạng chất thải nhựa (CTN) năm 2022.