• Gắn vấn đề quản lý rác thải nhựa với sức khỏe con người

    15:59 | 19/12/2021

    Nhằm kết nối các sáng kiến hiện nay về nhựa và sức khỏe; hỗ trợ huy động nguồn lực về kỹ thuật và tài chính, chia sẻ các kinh nghiệm triển khai, góp phần vào quá trình vận động chính sách liên quan đến chất thải nhựa và sức khỏe… chương trình “Đối tác hành động về nhựa và sức khỏe” (PHA) đã được...