• Chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí

    11:17 | 13/04/2023

    Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu báo chí cần thực hiện tốt vai trò là vũ khí sắc bén, là công cụ đắc lực của Đảng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí; xây dựng đội ngũ có tính chuyên nghiệp…