• Lượng rác thải thu gom đô thị chỉ đạt khoảng 85%

    14:52 | 06/09/2019

    Hiện nay công tác quản lý chất thải rắn ở nước ta còn tồn tại những yếu kém về nhiều mặt như trình độ quản lý, việc lựa chọn công nghệ tiên tiến phù hợp với điều kiện địa lý, kinh tế, xã hội từng vùng miền.