• Phát triển các công trình kiến trúc bảo đảm tiêu chí về bảo vệ môi trường

    11:42 | 20/07/2021

    Theo Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa được phê duyệt, phấn đấu đến năm 2025, các công trình kiến trúc bảo đảm tiêu chí về bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đất đai, tiết kiệm năng lượng; có giải pháp phòng...