• Thảo luận về việc quản lý và phát triển đô thị bền vững

    15:16 | 15/11/2022

    Triển khai Nghị quyết số 148/NQ-CP ngày 11/11/2022 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW và hướng tới Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022, Bộ Xây dựng sẽ phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức 3 phiên hội thảo chuyên đề về quản lý, phát triển đô thị bền vững...