• Thực hiện Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí

    14:42 | 25/11/2021

    Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 – 2025 nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng môi trường không khí thông qua kiểm soát nguồn phát sinh khí thải, giám sát chất lượng không khí xung quanh, cảnh báo, dự báo chất lượng môi trường không khí và bảo đảm sức...