• Thành phố Huế tham gia chương trình đô thị giảm nhựa

    10:55 | 12/11/2021

    Thành phố Huế (Thừa Thiên Huế) vừa trở thành đô thị thứ 7 của Việt Nam và thứ 32 trên thế giới tham gia vào mạng lưới Sáng kiến các đô thị giảm nhựa của Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên (WWF).