• Đề xuất tiếp tục kéo dài chính sách đặc thù phòng chống dịch Covid-19

    11:17 | 30/09/2022

    Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thừa ủy quyền của Thủ tướng vừa ký báo cáo gửi Quốc hội việc thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 về chính sách phòng, chống dịch Covid-19; Kiến nghị kéo dài thời gian thực hiện gia hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu hành thuốc gửi Quốc hội.