• Tạo động lực tăng trưởng bền vững cho lĩnh vực công nghiệp

    15:52 | 20/09/2021

    Tăng cường năng lực tự cường, tiến tới tự chủ cao đi đôi với bảo tồn tài nguyên, bảo vệ môi trường sống là một trong nhân tố quan trọng đưa công nghiệp Việt Nam vượt qua những tồn tại, nguy cơ, tiếp tục là đầu tàu dẫn dắt sự phát triển của nền kinh tế.