Trong nước

70 năm Ban Kinh tế Trung ương cùng đất nước phát triển

Thứ sáu, 2/10/2020 | 19:39 GMT+7
Sáng 30/9/2020, tại Nhà hát Lớn Hà Nội Ban Kinh tế Trung ương tổ chức Chương trình "Ban Kinh tế Trung ương - 70 năm với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế của Đảng". Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các thế hệ cán bộ Ban Kinh tế Trung ương dự buổi gặp mặt.

Ban tổ chức trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty CP Bảo hiểm Petrolimex (PJICO), Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex - CTCP.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, nhìn lại chặng đường 70 năm hình thành và phát triển, Ban Kinh tế Trung ương luôn là cơ quan tham mưu đắc lực của Đảng trong việc hoạch định đường lối, định hướng chủ trương, biện pháp lớn xây dựng và hoàn thiện thể chế cho phát triển đất nước; đồng thời đã hoàn thành tốt việc thẩm định, thẩm tra, tham gia ý kiến đối với các vấn đề, các đề án, các báo cáo mang tầm chiến lược giúp cho Đảng hoàn thiện được thể chế, cơ chế, chính sách, có tác động lớn đến kinh tế - xã hội của đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hoạt động của Ban Kinh tế Trung ương ngày càng toàn diện, chất lượng, hiệu quả và khẳng định vị trí, vai trò của Ban Kinh tế Trung ương là cơ quan tham mưu chiến lược quan trọng của Đảng về kinh tế - xã hội. 

Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư 

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng cho biết, đất nước ta đang đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế sâu rộng, bên cạnh thời cơ, thuận lợi, cũng gặp không ít thách thức, khó khăn. Tình hình đó đặt ra yêu cầu cao hơn và nhiệm vụ nặng nề hơn đối với Ban Kinh tế Trung ương trong công tác nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng, thể chế hóa, triển khai đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội. Do vậy, Ban Kinh tế Trung ương cần chủ động, không ngừng đổi mới tư duy, mạnh dạn phát hiện, đề xuất những vấn đề mới, trên cơ sở giữ vững nguyên tắc, kiên định lý tưởng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Thực hiện tốt hơn nữa công tác nghiên cứu, dự báo chiến lược về kinh tế - xã hội, theo dõi sát tình hình thế giới, sâu sát với thực tiễn đất nước để nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, thẩm định, đề xuất với Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề lớn, có tầm chiến lược trong phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó, Ban Kinh tế Trung ương cần chủ động, đổi mới, sáng tạo trong tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức đảng trực thuộc Trung ương thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng về kinh tế - xã hội… Để hoàn thành các nhiệm vụ quan trọng nêu trên, đồng chí Trần Quốc Vượng yêu cầu Ban Kinh tế Trung ương cần tiếp tục kiện toàn tổ chức, bộ máy tinh gọn, khoa học và hiệu quả; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cả về trình độ, năng lực và bản lĩnh chính trị.

PV