Trong nước

Hưởng ứng chương trình “Ban Kinh tế Trung ương - 70 năm với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế của Đảng”

Thứ ba, 29/9/2020 | 16:25 GMT+7
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Ban Kinh tế Trung ương (30/9/1950 - 30/9/2020), đã có một số bài viết, bài trả lời phỏng vấn của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương qua các thời kỳ về các hoạt động, vai trò và đóng góp của Ban Kinh tế Trung ương trong việc nghiên cứu, tham mưu Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc định hướng xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế; hoạch định đường lối, chủ trương, biện pháp lớn, quan trọng về kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cho biết về vai trò, đóng góp của Ban Kinh tế Trung ương trong việc tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành nhiều Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về các lĩnh vực kinh tế. Trong đó, có 2 Nghị quyết rất quan trọng là: Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành, đặc biệt là nhóm ngành năng lượng tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra theo tinh thần Nghị quyết 55, nhất là các nội dung mang tính đột phá về phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch, về xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng, thu hút khu vực tư nhân tham gia đầu tư phát triển năng lượng.

Đồng chí Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ vấn về vai trò, đóng góp của Ban Kinh tế Trung ương trong việc tham mưu cho BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận về phát triển kinh tế - xã hội cũng như vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn Quốc hội trong công tác thể chế hóa các nghị quyết, kết luận của Đảng. Trong suốt quá trình lãnh đạo phát triển đất nước, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận về kinh tế - xã hội qua các thời kỳ gắn với sự đổi mới của mỗi giai đoạn phát triển. Những nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị là những căn cứ quan trọng để Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo thực hiện chức năng lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và sau đó là giám sát tối cao đối với hoạt động này. Và như thế, chúng ta sẽ tạo lập nên một hệ thống pháp luật khá đầy đủ, đồng bộ, thống nhất, chất lượng với vai trò trung tâm của các đạo luật để điều chỉnh có hiệu quả toàn diện các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, và điều đó nó cơ bản đáp ứng được yêu cầu của công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế.

Hướng tới truyền thống 70 năm Ban Kinh tế Trung ương còn có các bài chia sẻ của đồng chí Trương Tấn Sang, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Vũ Oanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ngày 30/9/2020 lúc 8g tại Nhà hát Lớn Hà Nội tổ chức chương trình "Ban Kinh tế Trung ương - 70 năm với sự nghiệp đổi mới và phát triển kinh tế của Đảng". Ban tổ chức trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank), Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Cổ phần Bảo Hiểm Petrolimex (PJICO), Tổng công ty Hóa dầu Petrolimex-CTCP.

Xuân Thủy