Trong nước

Gỡ khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2021

Thứ năm, 5/8/2021 | 10:59 GMT+7
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 207/TB-VPCP ngày 3/8/2021 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2021.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trách nhiệm, tích cực, chủ động xây dựng dự thảo Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, 7 tháng năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội những tháng còn lại của năm 2021 phục vụ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2021.

Để bảo đảm chất lượng khi trình bày tại phiên họp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện Báo cáo, trong đó lưu ý Báo cáo cần đánh giá tổng thể về tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và nhìn lại 7 tháng đầu năm 2021 để có tính xuyên suốt và thể hiện rõ sự kế thừa, tiếp nối trong chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp, các ngành. Nội dung đánh giá phải bảo đảm khách quan, “không tô hồng”, “không bôi đen”, dựa trên các số liệu minh chứng cụ thể, thuyết phục. Báo cáo gồm 3 phần đó là: tình hình, kết quả trong tháng 7 và nhìn lại 7 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong tháng 8 và các tháng còn lại năm 2021; những vấn đề xin ý kiến Chính phủ và các địa phương.

Về tình hình, kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021, Thủ tướng yêu cầu Báo cáo cần tập trung vào đặc điểm, tình hình khác của 7 tháng đầu năm 2021 so với năm 2020 (như tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thực hiện kiện toàn nhân sự, tổ chức, bộ máy; tổ chức bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; sự bùng phát của dịch Covid-19 với biến thể mới, nguy hiểm, khó kiểm soát hơn, tập trung vào các khu công nghiệp, đô thị lớn). Mặc dù tình hình có rất nhiều khó khăn nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các cấp các ngành, sự nỗ lực của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội đất nước đã đạt được nhiều kết quả.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục có chính sách để kịp thời, cụ thể, thiết thực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19

Đồng thời, nhấn mạnh hơn những kết quả đạt được trong tháng 7 và nhìn lại 7 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ năm trước... Làm rõ một số tồn tại, hạn chế, trong đó: dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, tính liên tục của chuỗi cung ứng, tác động đến việc làm, sinh kế, đời sống của người dân; lạm phát mặc dù được kiểm soát nhưng có xu hướng tăng; thu hút FDI có xu hướng giảm; giải ngân đầu tư công chậm, đặc biệt là giải ngân ODA rất thấp; nhập siêu có xu hướng tăng; các thế lực thù địch lợi dụng chống phá; công tác tổ chức thực hiện có lúc có nơi chưa tốt…

Làm rõ nguyên nhân của kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế. Xác định các bài học kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành cho các tháng tiếp theo…

Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 8 và những tháng cuối năm cần bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết, Kết luận của Đảng, Quốc hội. Trong đó nhấn mạnh: tập trung phòng, chống dịch Covid-19 quyết liệt, hiệu quả, thực chất hơn, thực hiện nghiêm các quy định đã đề ra, tổng kết, hoàn thiện, bổ sung các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Tiếp tục có chính sách để kịp thời, cụ thể, thiết thực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, bảo đảm cung ứng, phân phối và lưu thông hàng hóa, nhất là hàng thiết yếu tại các địa phương có dịch đang diễn biến phức tạp. 

Bên cạnh đó, xây dựng cơ chế, chính sách để huy động hiệu quả các nguồn lực theo phương châm lấy nguồn lực nhà nước kích hoạt, dẫn dắt các nguồn lực ngoài nhà nước. Kịp thời tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực. Phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội; phát triển văn hóa, giáo dục, kết thúc năm học cũ, chuẩn bị tốt cho năm học mới. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, tập trung xây dựng, hoàn thiện Quy chế làm việc của Chính phủ, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các Bộ, cơ quan theo quy định; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh hội nhập quốc tế, thực hiện các cam kết quốc tế. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, phương châm là lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tiếp thu ý kiến của các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để hoàn thiện Tờ trình, Báo cáo, trình Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ để cho ý kiến trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chậm nhất ngày 9/8/2021.

An Vinh