Trong nước

Hướng tới xây dựng nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025

Thứ hai, 28/2/2022 | 08:34 GMT+7
Theo Chương trình Xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021 - 2025, nhiều chương trình chuyên đề như bảo vệ môi trường, chuyển đổi số… được chú trọng nhiều hơn, hướng tới xây dựng NTM thông minh.

Chương trình Xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 bao gồm nhiều chương trình chuyên đề quan trọng như: chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), chương trình bảo vệ môi trường, chương trình chuyển đổi số hướng tới NTM thông minh, chương trình du lịch nông thôn...

Trong đó, chương trình OCOP có 9 nội dung nhưng đáng lưu ý nhất là sẽ tập trung triển khai cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ theo hướng kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp sinh thái, phát huy lợi thế về địa hình, khí hậu, cảnh quan thiên nhiên và hạ tầng kinh tế xã hội.

Hơn nữa, chương trình sẽ triển khai gắn với lợi thế vùng miền, thành lập Trung tâm OCOP quốc gia, phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề và dịch vụ nông thôn, bảo tồn và phát huy các làng nghề truyền thống ở nông thôn; đẩy mạnh sản xuất, chế biến theo chuỗi giá trị.

Phát triển kinh tế nông thôn từ chương trình OCOP

Riêng về chuyển đổi số, Chương trình Xây dựng NTM nêu rõ sẽ triển khai 6 nội dung quan trọng, trong đó nhấn mạnh triển khai hiệu quả chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng NTM, hướng tới NTM thông minh giai đoạn 2021 – 2025.

Thông qua chuyển đổi số, chương trình góp phần tăng cường hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, giải quyết hòa giải, mâu thuẫn ở khu vực nông thôn và nâng cao nhận thức, thông tin về trợ giúp pháp lý cũng như tăng cường khả năng thụ hưởng dịch vụ trợ giúp pháp lý. Tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; tăng cường chăm sóc, bảo vệ trẻ em và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội khu vực nông thôn.

Về chương trình bảo vệ môi trường, có 7 nội dung cần triển khai, trong đó có việc thu gom, tái chế, tái sử dụng các loại chất thải như: phụ phẩm nông nghiệp, chất thải chăn nuôi, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng, chất thải nhựa... theo nguyên lý tuần hoàn.

Theo đó, trong giai đoạn 2021 – 2025, ngành nông nghiệp sẽ tăng cường công tác quản lý chất thải nhựa trong hoạt động sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp ở Việt Nam và xây dựng cộng đồng dân cư không rác thải nhựa. Mặt khác, sẽ đẩy mạnh xử lý, khắc phục ô nhiễm và cải thiện chất lượng môi trường tại những khu vực tập trung nhiều nguồn thải, những nơi gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và các khu vực mặt nước bị ô nhiễm; sử dụng hiệu quả và tiết kiệm các nguồn tài nguyên.

Triển khai hiệu quả Chương trình Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025. Cùng với tăng cường quản lý an toàn thực phẩm tại các cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thực phẩm, đảm bảo vệ sinh môi trường tại các cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, cải thiện vệ sinh hộ gia đình.

Đối với du lịch, cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình Khoa học công nghệ phục vụ xây dựng NTM giai đoạn 2021 – 2025, đồng thời thực hiện hiệu quả Chương trình Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025 gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững, bao trùm và đa giá trị.

Để triển khai hiệu quả các chương trình trên, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm, đúng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được giao chủ trì, hướng dẫn và phối hợp với các Bộ, ngành khác thực hiện nhiều nội dung quan trọng mang tính chất bản lề của chương trình này.

Mỹ Dung