Trong nước

Phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên 95% kế hoạch được giao

Thứ hai, 10/4/2023 | 07:00 GMT+7
Theo Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 8/4/2023 Hội nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2023, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương phấn đấu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trên 95% kế hoạch được giao.

Nghị quyết nêu: Về tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, đến hết ngày 31/3/2023, Thủ tướng Chính phủ đã giao 100% số vốn Quốc hội quyết nghị cho từng Bộ, cơ quan, địa phương; Bộ, cơ quan, địa phương đã giao kế hoạch chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án đạt 87,1% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao; còn 12,9% số vốn chưa phân bổ chi tiết; ước giải ngân kế hoạch vốn mới đạt 10,35%.

Để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp được giao, coi việc giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc chậm giải ngân, phấn đấu tỷ lệ giải ngân năm 2023 trên 95% kế hoạch được giao.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính công khai tại phiên họp Chính phủ thường kỳ, trên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư công và Cổng thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tỷ lệ giải ngân hàng tháng của từng Bộ, cơ quan trung ương và địa phương, danh sách các Bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình của cả nước để báo cáo theo yêu cầu của Tổ công tác tại Quyết định số 235/QĐ-TTg.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương liên quan quyết liệt đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giao kế hoạch vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là ở các địa phương.

Ủy ban Dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông theo chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng Đề án về tiêu chí xác định thôn tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù, có tỷ lệ hộ nghèo cao và phương án xử lý vướng mắc trong việc thực hiện nội dung "hỗ trợ thiết lập điểm hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin tại ủy ban nhân dân cấp xã"; báo cáo cấp có thẩm quyền trước ngày 15/4/2023.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chuẩn nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân trong giai đoạn đến năm 2030.

Các Bộ, cơ quan rà soát các văn bản hướng dẫn chưa thống nhất, chồng chéo, sửa đổi kịp thời để các địa phương thuận lợi trong tổ chức thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Về giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn phát triển sản xuất kinh doanh, Chính phủ thống nhất chủ trương với kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn phát triển sản xuất, kinh doanh trình Chính phủ tại phiên họp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao khẩn trương phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, quyết định và hướng dẫn tổ chức tín dụng thực hiện để sớm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, bảo đảm phù hợp, khả thi, hiệu quả, đúng quy định pháp luật và an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng; tăng cường kiểm tra, thanh tra, kiểm soát và giám sát việc thực hiện chính sách theo quy định pháp luật, không để trục lợi, thất thoát, vi phạm pháp luật.

Tiến Đạt