Quy hoạch, xây dựng

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thứ sáu, 5/7/2024 | 09:50 GMT+7
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 2154/UBND-ĐT ngày 3/7/2024 về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý trật tự xây dựng (TTXD) trên địa bàn thành phố Hà Nội, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND thành phố. Các chương trình, kế hoạch, quyết định, nghị quyết của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố có liên quan đến lĩnh vực quản lý TTXD theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Nghiên cứu, áp dụng, tổ chức thực hiện theo hướng dẫn tại văn bản số 2198/BXD-HĐXD ngày 21/5/2024 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố. Phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra, phối hợp, xử lý các vi phạm TTXD trên địa bàn, khu vực được phân công theo dõi, quản lý.

Sở Xây dựng có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc xử lý vi phạm TTXD, hướng dẫn UBND quận, huyện, thị xã trong việc quản lý TTXD trên địa bàn; tổng hợp, kịp thời tham mưu, đề xuất UBND thành phố biện pháp quản lý, chấn chỉnh, khắc phục tồn tại, hạn chế theo quy định.

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội

UBND các quận, huyện, thị xã: tăng cường công tác kiểm tra, rà soát các công trình xây dựng trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các công trình vi phạm TTXD theo thẩm quyền hoặc kịp thời kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý, không để phát sinh các công trình xây dựng có vi phạm TTXD (đặc biệt là các công trình vi phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy, các công trình chưa được nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đã đưa vào hoạt động...).

Đối với các công trình đã đưa vào sử dụng: tăng cường kiểm tra, giám sát quản lý chặt chẽ việc khai thác sử dụng các công trình theo đúng công năng, thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt, giấy phép xây dựng được cấp. Đối với các công trình cải tạo, sửa chữa hoặc chuyển đổi công năng, chuyển mục đích sử dụng từ nhà ở sang kinh doanh (đặc biệt là các công trình nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, các cơ sở dịch vụ lưu trú...) thì phải thực hiện thiết kế về xây dựng, thiết kế về phòng cháy chữa cháy, cấp giấy phép xây dựng... theo đúng quy định pháp luật.

Tiếp tục kiểm tra, rà soát, xử lý đối với các công trình vi phạm theo kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 15/9/2023 và văn bản số 3116/UBND-NC ngày 27/9/2023 của UBND thành phố (đảm bảo 100% các công trình thuộc diện rà soát phải được kiểm tra, xử lý dứt điểm theo quy định); chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước UBND thành phố về kết quả thực hiện.

Lập kế hoạch chi tiết, cụ thể để xử lý dứt điểm các công trình vi phạm, tồn đọng theo quy định; xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra các vi phạm TTXD theo quy định và kế hoạch số 182/KH-UBND ngày 4/7/2023 của UBND thành phố Hà Nội.

Hải Long