• Hợp tác xây dựng thành công nền kinh tế tuần hoàn

    15:37 | 30/11/2021

    Các nhà tài trợ quốc tế, giới nghiên cứu/học thuật và khối doanh nghiệp tư nhân đã đưa ra những cam kết mạnh mẽ về việc hỗ trợ Chính phủ Việt Nam xây dựng thành công nền kinh tế tuần hoàn cho ngành nhựa, đảm bảo sự tăng trưởng kinh tế bền vững hơn và xanh hơn.