• Bảo tồn quần thể Hòn Yến, Phú Yên

    10:23 | 09/01/2020

    Tỉnh Phú Yên sẽ thực hiện đề án Bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan môi trường Quần thể Hòn Yến (xã An Hòa, huyện Tuy An) đến năm 2025, tầm nhìn 2035.