• Triển khai nhiều mô hình du lịch mới của các dân tộc thiểu số

    14:33 | 16/11/2020

    Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) sẽ phối hợp triển khai nhiều mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch trong xây dựng nông thôn mới trên toàn quốc, đến hết năm 2020.