• Đảm bảo việc cấp nước sạch, ứng phó hạn hán tại Bình Thuận

    09:22 | 18/11/2022

    Thời gian qua, thực hiện các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về giảm nghèo bền vững, tỉnh Bình Thuận đã thực hiện nhiều giải pháp kịp thời ứng phó với tình hình hạn hán, giải quyết nhu cầu về nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho người dân địa phương.