• Chung tay bảo tồn bền vững đại dương

    15:13 | 22/02/2021

    Để xây dựng một tương lai bền vững và thịnh vượng cho các thế hệ con người và hệ sinh thái biển, mới đây các nhà lãnh đạo của 14 quốc gia đưa ra chương trình hành động vì đại dương với hàng loạt biện pháp quan trọng có thể triển khai tại các nước.