Bộ Công Thương duyệt Kế hoạch cấp khí cho sản xuất điện năm 2024

Thứ bảy, 9/12/2023 | 17:23 GMT+7
Mới đây, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 3112/QĐ-BCT phê duyệt Kế hoạch cấp khí cho sản xuất điện năm 2024.

Theo đó, sản lượng khí cấp cho sản xuất điện năm 2024 là 4.191 - 4.470 tỷ m3. Trong đó: khu vực Đông Nam Bộ: 2,943 - 3,060 tỷ m3; khu vực Tây Nam Bộ: 1,248 - 1,410 tỷ m3.

Sản lượng khí cấp cho từng nhà máy điện thực hiện theo hợp đồng mua bán khí giữa chủ đầu tư nhà máy điện khí và đơn vị cung cấp khí phù hợp với Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 được Bộ Công Thương phê duyệt.

Theo phương án đã được phê duyệt, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Khí Việt Nam phải bảo đảm sản lượng khí cấp cho sản xuất điện năm 2024. Bên cạnh đó, phối hợp chặt chẽ với chủ mỏ, chủ đầu tư các nhà máy điện khí, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia để sử dụng nguồn khí một cách hợp lý trong điều kiện kỹ thuật cho phép của hệ thống cung cấp khí, vận hành an toàn hệ thống điện cùng các ràng buộc thương mại liên quan, đảm bảo lợi ích quốc gia, sử dụng hiệu quả tài nguyên đất nước và hài hòa lợi ích các bên.

Bộ Công Thương phê duyệt kế hoạch cấp khí cho sản xuất điện năm 2024

Đồng thời, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia rà soát, cập nhật kế hoạch huy động khí/khả năng cấp khí cho sản xuất điện hàng quý, báo cáo Bộ Công Thương. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo chỉ đạo của Bộ Công Thương.

Chủ đầu tư nhà máy điện khí, phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, đơn vị cung cấp khí xây dựng kế hoạch cấp khí theo tháng, quý phù hợp với Kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm 2024 được Bộ Công Thương phê duyệt và Kế hoạch vận hành hệ thống điện quốc gia hàng tháng do Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia công bố; bảo đảm nhà máy vận hành ổn định, an toàn, hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu về an toàn và bảo vệ môi trường theo quy định.

Cục Điều tiết điện lực, giám sát tình hình cung cấp điện của hệ thống điện quốc gia; chỉ đạo Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia công bố thông tin về kế hoạch huy động tháng tiếp theo và các tháng còn lại của năm 2024 để các chủ đầu tư nhà máy điện khí và đơn vị cung cấp khí cập nhật, có kế hoạch chuẩn bị nguồn khí phù hợp.

Vụ Dầu khí và Than, thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình cấp khí cho sản xuất điện năm 2024; trường hợp có vấn đề phát sinh, ảnh hưởng đến việc cấp khí cho các nhà máy điện năm 2024 kịp thời báo cáo lãnh đạo Bộ Công Thương để xem xét, chỉ đạo.

Đức Dũng