EVNNPT là chủ đầu tư dự án đường dây 500kV Vũng Áng – rẽ Hà Tĩnh – Đà Nẵng mạch 3, 4

Thứ hai, 5/2/2024 | 10:39 GMT+7
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 04/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án đường dây 500kV Vũng Áng – rẽ Hà Tĩnh – Đà Nẵng mạch 3, 4. Nhà đầu tư được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT).

Mục tiêu của dự án là đấu nối, truyền tải công suất Trung tâm điện lực Vũng Áng vào hệ thống điện quốc gia; giảm tải, tránh quá tải cho đường dây 500kV Hà Tĩnh - Đà Nẵng và lưới điện khu vực, từ đó nâng cao và đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy khi nhu cầu phụ tải khu vực miền Bắc và miền Nam tăng cao. Đồng thời, dự án hoàn thiện cấu hình lưới truyền tải điện 500kV Bắc - Trung nhằm tăng cường độ ổn định truyền tải liên miền Bắc - Trung và nâng cao độ dự trữ ổn định hệ thống điện khu vực, giảm tổn thất công suất cực đại khu vực dự án.

Địa điểm thực hiện dự án gồm các xã: Kỳ Lợi, Kỳ Hoa và các phường: Kỳ Thịnh, Kỳ Trinh, Hưng Trí (thị xã Kỳ Anh).

Dự kiến hướng tuyến đường dây 500kV Vũng Áng – rẽ Hà Tĩnh – Đà Nẵng mạch 3, 4

Dự án có quy mô: phần đường dây xây dựng mới 2 mạch đường dây 500kV từ sân phân phối 500kV Nhiệt điện Vũng Áng đến đấu nối vào đường dây 500kV Hà Tĩnh - Đà Nẵng và Vũng Áng - Đà Nẵng hiện hữu, với chiều dài tuyến đường dây khoảng 16,8 km. Chuyển đấu nối đường dây 500kV Vũng Áng - Đà Nẵng và Vũng Áng - Hà Tĩnh hiện hữu, hoàn thiện sơ đồ đấu nối sau khi xây dựng đường dây 500kV Vũng Áng - rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng mạch 3, 4, trong đó sẽ tận dụng lại một phần dây dẫn, cách điện, phụ kiện cho đoạn tuyến chuyển đấu nối.

Phần trạm biến áp: điều chuyển hệ thống tụ bù dọc 500kV, thiết bị trung tính thuộc kháng bù ngang 500kV tại TBA 500kV Hà Tĩnh về lắp đặt tại sân phân phối 500kV Vũng Áng hiện hữu; chuyển đấu nối kháng bù ngang 128MVAr hiện hữu trên thanh cái C51 sân phân phối 500kV Vũng Áng, sang đấu nối vào mạch đường dây 500kV Vũng Áng - Đà Nẵng còn lại, đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, ổn định sau khi xây dựng đường dây 500kV Vũng Áng - rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng mạch 3, 4.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được nhà nước cho thuê đất. Tiến độ thực hiện dự án hoàn thành và đóng điện vận hành trong quý IV/2025.

Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng mục tiêu và các quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư; huy động, bố trí nguồn lực, đảm bảo nguồn vốn để thực hiện dự án; tuân thủ các quy định pháp luật về đất đai, môi trường, xây dựng, giao thông, nông nghiệp, phòng cháy chữa cháy và pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện, vận hành dự án.

Sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy đảm bảo năng lực, nguồn vốn, đáp ứng yêu cầu để triển khai thực hiện, quản lý vận hành khi dự án đi vào hoạt động, đảm bảo đúng mục tiêu và hiệu quả của dự án.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn kịp thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện dự án; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xử lý các nội dung vượt thẩm quyền liên quan đến dự án theo đúng quy định.

Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn nhà đầu tư các nội dung liên quan đến quy hoạch, xây dựng, các nội dung khác có liên quan theo quy định; theo dõi, giám sát việc xây dựng các hạng mục công trình dự án của nhà đầu tư đảm bảo đúng Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, quy hoạch và đúng quy định hiện hành…

UBND thị xã Kỳ Anh; UBND các xã, phường liên quan thực hiện hồ sơ, thủ tục cập nhật, bổ sung kế hoạch sử dụng đất của dự án theo quy định; theo chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo, thực hiện, phối hợp với nhà đầu tư thực hiện công tác quy hoạch, xây dựng, giải phóng mặt bằng, thuê đất, môi trường và các thủ tục liên quan khác của dự án theo đúng quy định. Theo dõi, giám sát, đôn đốc nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đảm bảo chất lượng và tiến độ theo đúng quy định; kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và xử lý vi phạm (nếu có) trong quá trình thực hiện dự án của nhà đầu tư theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý các nội dung vượt thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Thu Hà