Tháng 2 ngành vận tải giảm gần 16%

Thứ hai, 2/3/2020 | 11:03 GMT+7
Vận tải hành khách tháng 2 ước tính đạt 400,1 triệu lượt hành khách vận chuyển, giảm 15,8% so với tháng trước và luân chuyển 19,8 tỷ lượt hành khách.km, giảm 14,4%.

Hoạt động vận tải giảm do dịch Covid-19

Tính chung 2 tháng năm 2020, vận tải hành khách đạt 875,3 triệu lượt hành khách vận chuyển, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 tăng 10,2%) và luân chuyển 43 tỷ lượt hành khách.km, tăng 4,9% (cùng kỳ năm 2019 tăng 10,5%), trong đó vận tải trong nước đạt 872,3 triệu lượt khách, tăng 3,8% và 34,2 tỷ lượt khách.km, tăng 5,6%; vận tải ngoài nước đạt 3 triệu lượt khách, tăng 4,9% và 8,8 tỷ lượt khách.km, tăng 2,4%. 

Xét theo ngành vận tải, vận tải hành khách đường bộ 2 tháng đạt 830,1 triệu lượt khách, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước và 28,5 tỷ lượt khách.km, tăng 3,7%; đường thủy nội địa đạt 33,6 triệu lượt khách, tăng 2,8% và 700,1 triệu lượt khách.km, tăng 4,6%; đường biển đạt 1,2 triệu lượt khách, giảm 0,7% và 78,9 triệu lượt khách.km, giảm 1,8%; đường hàng không đạt 9,2 triệu lượt khách, tăng 9,7% và 13 tỷ lượt khách.km, tăng 8,7%; đường sắt đạt 1,2 triệu lượt khách, giảm 14,9% và 586,6 triệu lượt khách.km, giảm 10,8%.

Vận tải hàng hóa tháng 2 ước tính đạt 143,4 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, giảm 6,9% so với tháng trước và luân chuyển 27,3 tỷ tấn.km, giảm 6,8%. Tính chung 2 tháng, vận tải hàng hóa đạt 297,3 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 tăng 8,7%) và luân chuyển 56,6 tỷ tấn.km, tăng 4,3% (cùng kỳ năm 2019 tăng 6,4%), trong đó vận tải trong nước đạt 291,3 triệu tấn, tăng 6,1% và 30,6 tỷ tấn.km, tăng 4,9%; vận tải ngoài nước đạt 6 triệu tấn, tăng 3,5% và 26 tỷ tấn.km, tăng 3,7%.

Xét theo ngành vận tải, vận tải hàng hóa đường bộ 2 tháng đạt 232,1 triệu tấn, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước và 15,6 tỷ tấn.km, tăng 7%; đường thủy nội địa đạt 50,8 triệu tấn, tăng 2,9% và 10,9 tỷ tấn.km, tăng 3,3%; đường biển đạt 13,7 triệu tấn, tăng 2,1% và 28,3 tỷ tấn.km, tăng 3,1%; đường hàng không đạt 58,1 nghìn tấn, tăng 5,1% và 1,3 tỷ tấn.km, tăng 14%; đường sắt đạt 662,5 nghìn tấn, giảm 6,8% và 446,8 triệu tấn.km, giảm 10%.

Theo Tổng cục Thống kê, hoạt động vận tải tháng 2 giảm sâu so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước do dịch Covid-19 đã hạn chế vận tải hàng hóa và nhu cầu đi lại của người dân.

Nam Thanh