Quy hoạch, xây dựng

Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện đề án đường sắt tốc độ cao

Thứ ba, 3/10/2023 | 14:33 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1143/QĐ-TTg ngày 3/10/2023 về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia.

Theo quyết định, Trưởng Ban Chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Trưởng Ban thường trực là Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải. Ban Chỉ đạo có tổ tư vấn giúp việc hoạt động theo chế độ chuyên gia và chế độ kiêm nhiệm.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ, quyền hạn: chỉ đạo, đôn đốc các Bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện thành công Kết luận 49-KL/TW ngày 28/2/2023 của Bộ Chính trị về đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia.

Đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp, cơ chế, chính sách tháo gỡ vướng mắc, huy động nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ, tổ chức thực hiện thành công Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia.

Đồng thời, giúp Thủ tướng chỉ đạo, đôn đốc, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng liên quan đến việc thực hiện Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia.

Ảnh minh họa

Ban Chỉ đạo cũng sẽ chỉ đạo các Bộ, ngành, cơ quan liên quan thực hiện các công việc như: tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo đối với Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong tham mưu, đề xuất các giải pháp thực hiện; kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền và đề xuất các giải pháp trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết các bất cập, phát sinh trong thực tiễn (nếu có) liên quan đến việc thực hiện Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia.

Được mời các tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học tư vấn trong quá trình chỉ đạo thực hiện Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia.

Ban Chỉ đạo cũng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Thủ tướng giao liên quan đến việc xây dựng, thực hiện Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam và các dự án đường sắt quan trọng quốc gia.

Bộ Giao thông vận tải là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Trưởng Ban Chỉ đạo ký ban hành; giúp Trưởng Ban Chỉ đạo trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo; chuẩn bị tài liệu, báo cáo và dự thảo thông báo kết luận của các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban Chỉ đạo; tổng hợp, báo cáo các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng Ban Chỉ đạo giao.

Hải Long