Trong nước

Thành lập Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lai Châu

Thứ năm, 6/10/2022 | 17:01 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1182/QĐ-TTg ngày 6/10/2022 về việc thành lập Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lai Châu.

Theo đó, thành lập thành lập Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lai Châu trên cơ sở tổ chức lại Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, tỉnh Lai Châu.

Ban quản lý khu kinh tế tỉnh Lai Châu là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Lai Châu, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu kinh tế (bao gồm khu kinh tế cửa khẩu), khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lai Châu; quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp trong các khu kinh tế (bao gồm khu kinh tế cửa khẩu), khu công nghiệp; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND tỉnh Lai Châu theo quy định của pháp luật.

Kinh phí quản lý hành chính nhà nước, kinh phí hoạt động sự nghiệp của Ban quản lý và vốn đầu tư phát triển do ngân sách nhà nước cấp theo kế hoạch và nguồn kinh phí khác theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cửa khẩu Ma Lù Thàng

Ban quản lý thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 68, Điều 69 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế; quy chế điều hành hoạt động tại các cửa khẩu biên giới đất liền ban hành kèm theo Quyết định số 45/2013/QĐ-TTg ngày 25/7/2013 của Thủ tướng.

Bên cạnh đó, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của cấp có thẩm quyền và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Trưởng ban Ban quản lý trình UBND tỉnh Lai Châu quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý theo quy định của pháp luật.

Hải Long