Trong nước

Thúc đẩy thực hiện mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững

Thứ bảy, 10/6/2023 | 09:33 GMT+7
Mới đây, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 2113/LĐTBXH-VPQGGN về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 năm 2023 và rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Theo công văn, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm. Bao gồm: tiếp tục quán triệt, chỉ đạo thực hiện đầy đủ, có hiệu quả các nghị quyết của Chính phủ, chỉ thị, công điện của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 227/LĐTBXH-VPQGGN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; tăng cường công tác theo dõi, giám sát, thanh tra, kiểm tra; kịp thời đề xuất với cấp có thẩm quyền các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; phấn đấu giải ngân 100% số vốn được giao trong năm 2023 và số vốn năm 2022 được kéo dài thời hạn giải ngân sang năm 2023 và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2023.

Tăng cường hoạt động chỉ đạo, điều hành của ban chỉ đạo các cấp; rà soát danh mục các dự án đầu tư, nội dung hoạt động, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên về tính khả thi, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm trọng tâm trọng điểm, công khai, minh bạch; dứt khoát không dàn trải, manh mún, tránh rủi ro trong quá trình thực hiện; kiên quyết đưa ra khỏi danh mục các dự án, hoạt động không hiệu quả, không khả thi.

Thúc đẩy thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 

Nghiên cứu đổi mới cách thức triển khai chương trình theo hướng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho các đơn vị, thiết kế quy trình, thủ tục thông thoáng phù hợp điều kiện thực tiễn và đặc thù của tỉnh theo quy định.

Rà soát, tổng hợp dữ liệu thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, danh mục dự án đầu tư, kết quả giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước năm 2023, định kỳ báo cáo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, các cơ quan liên quan theo quy định.

Căn cứ ý kiến của Kiểm toán Nhà nước về việc kiểm toán chương trình từ khi triển khai đến ngày 31/12/2022, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh căn cứ thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương được giao trong việc quản lý, tổ chức thực hiện chương trình để kịp thời rà soát, chấn chỉnh, khắc phục theo quy định.

Tổng hợp kết quả thực hiện chương trình của tỉnh, thành phố đến hết ngày 30/6/2023 và dự kiến thực hiện hết ngày 31/12/2023 gửi về Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo đoàn giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 theo Nghị quyết số 52/2022/QH15 ngày 14/6/2022 của Quốc hội.

Xây dựng và triển khai kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo định kỳ năm 2023 trên địa bàn tỉnh, thành phố, bảo đảm thực hiện đúng, đủ quy trình, xác định chính xác đối tượng, bảo đảm quy định về thời gian và hệ thống mẫu, biểu báo cáo; đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào rà soát, xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo và thu thập cơ sở dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo để kết nối với cơ sở dữ liệu dân cư.

Đối với các địa phương ban hành chuẩn nghèo riêng, thực hiện rà soát quy định về chuẩn nghèo của địa phương bảo đảm phù hợp theo quy định về chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP.

Trước đó, vào tháng 1/2023, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 trên phạm vi toàn quốc.

Ngọc Huyền