• Thành lập Trung tâm điều khiển xa Lạng Sơn

    15:27 | 13/08/2020

    Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã quyết định thành lập Trung tâm điều khiển xa Lạng Sơn trực thuộc Công ty Điện lực Lạng Sơn trên cơ sở tổ chức lại phòng Điều độ của Công ty hiện nay.