• Thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch về môi trường

    14:37 | 12/03/2021

    3 nhiệm vụ mà Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) giao Tổng cục Môi trường thực hiện là quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch tổng thể quan trắc môi trường...